SHOP THANH TAM SCHOOL

SHOP THANH TAM SCHOOL

Quán cà phê có mục đích phi lợi nhuận, nhắm tới việc hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật. Quán cà phê Thanh Tâm đã nỗ lực thiết lập các mối liên hệ, liên kết mạng lưới tạo việc làm cho người khuyết tật và sử dụng lao động là người khuyết […]