SHOP THANH TAM SCHOOL

Quán cà phê có mục đích phi lợi nhuận, nhắm tới việc hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật. Quán cà phê Thanh Tâm đã nỗ lực thiết lập các mối liên hệ, liên kết mạng lưới tạo việc làm cho người khuyết tật và sử dụng lao động là người khuyết tật. Có rất nhiều quán cà phê ở Đà Nẵng nhưng điều làm cho quán cà phê Thanh Tâm có nét độc đáo riêng, khác biệt với các quán cà phê khác chính là mục đích đặc biệt của quán.

Địa chỉ: 121 Phan Tu Street, Ngu Hanh Son District, Danang City.

Tel: +84-511-395 8545 – Email: office@thanhtamschool.com

www.shop.thanhtamschool.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.