THANH NIÊN VỚI SỨ MỆNH VIỆT NAM

YWAM-MRDA bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với tư cách là một tổ chức phi chính phủ và đã đăng ký với Ủy Ban Tiếp Nhận Viện Trợ Quốc Tế từ năm 1998. YWAM cam kết tiến hành thực hiện các dự án phát triển và biến đổi cộng đồng nông thôn ở miền Bắc Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ cộng đồng đánh giá tình hình hiện tại của họ, sau đó phân tích những khó khăn họ phải đối mặt và những cơ hội họ có thể tận dụng để từ đó vượt qua những khó khăn này. Chúng tôi phối hợp với người dân để tìm ra những phương pháp tiếp cận thích hợp, cung cấp cho họ những kỹ năng và phương pháp cần thiết không chỉ cho sự thành công của dự án mà còn giúp đỡ cho các nỗ lực khác của cộng đồng.

Website: www.ywamvietnam.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.